Tietosuojakäytäntö

1. Yleiset säännökset

1.1. Tämä tietosuoja säätelee henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja varastoinnin periaatteita. Henkilötietoja käsitellään ja talletetaan Osad24 OÜ, joka on henkilötietojen rekisterinpitäjä (sitten rekisterinpitäjä).

1.2. Tässä tietosuojassa rekisteröidyllä tarkoitetaan asiakasta tai muuta luonnollista henkilöä, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

1.3. Tässä tietosuojassa asiakkaaksi kutsutaan ketä tahansa, joka ostaa tavaroita tai palveluja rekisterinpitäjän nettisivustolta.

1.4. Rekisterinpitäjä noudattaa lainsäädännön mukaisia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä periaatteita ja sen lisäksi käsittelee henkilötietoja laillisella, oikeudenmukaisella ja turvallisella tavalla. Rekisterinpitäjä voi ilmoittaa, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännön säännösten mukaisesti.  

2. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja säilyttäminen

2.1. Rekisterinpitäjän keräämät, käsittelemät ja tallentamat henkilötiedot on kerätty sähköisesti, pääasiassa nettisivuston ja sähköpostin kautta. info@motal.fi

2.2. Hänen jakaessaan henkilötietoja rekisteröity henkilö antaa rekisterinpitäjälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallinnoida tietosuojassa määriteltyä tarkoitusta varten henkilötietoja, jotka rekisteröity jakaa suoraan tai epäsuorasti rekisterinpitäjän kanssa ostaessaan tavaroita tai palveluja nettisivustolla.

2.3. Rekisteröity on vastuussa lähettämiensä tietojen tarkkuudesta, oikeellisuudesta ja kokonaisuudesta. Tietoisesti väärien tietojen esittämistä pidetään yksityisyyden suojan rikkomisena. Rekisteröidyn on ilmoitettava välittömästi rekisterinpitäjälle kaikista muutoksista esitettuihin tietoihin.

2.4. Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat rekisteröidylle tai kolmannelle osapuolelle väärän tiedon esittämisen seurauksena.

3. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

3.1. Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:

3.1.1. Etu- ja sukunimi;

3.1.2. Syntymäaika;

3.1.3. Puhelinnumero;

3.1.4. Sähköpostiosoite;

3.1.5. Toimitusosoite;

3.1.6. Pankkitilin numero;

3.1.7. Maksukortin tiedot;

3.2. Edellä mainitun lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä asiakasta koskevia tietoja, jotka ovat saatavissa julkisista rekistereistä.

3.3. Yleisen tietosuoja – säännön 6 (1) artiklan (a), (b), (c) ja (f)  kohdan oikeusperusta henkilötietojen käsittelyyn:


(a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten; 

(b) käsittely on välttämätöntä sellaisen sopimuksen toteuttamiseen, jonka rekisteröity on osapuolena, tai jotta voidaan ryhtyä toimiin rekisteröidyn pyynnöstä ennen sopimuksen tekemistä; 

(c) käsittely tarvitaan rekisterinpitäjän laillisen velvollisuuden noudattamista varten;

(f) käsittely on välttämätöntä rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamista varten, paitsi jos kyseiset edut syrjäyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, jotka vaativat henkilötietojen suojaa, erityisesti kun rekisteröity on lapsi.

3.4. Henkilötietojen käsittelyn on vastattava käsittelyn tarkoitukseen:

3.4.1. Käsittelyn tarkoitus on suojelu ja turvallisuus 

Henkilötietojen enimmäisaika on laissa määrätyn määräajan mukaan.

3.4.2. Käsittelyn tarkoitus on tilausten käsittely

Henkilötietojen enimmäisaika on 360 päivää

3.4.3. Käsittelyn tarkoitus on varmistaa verkkokauppapalvelujen toimintaa 

Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika on 360 päivää

3.4.4. Käsittelyn tarkoitus on asiakashallinta 

Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika on 360 päivää.

3.4.5. Käsittelyn tarkoitus on rahoitustoiminta, kirjanpito

Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika vastaa laissa määrätyihin ehtoihin.

3.4.6. Käsittelyn tarkoitus on markkinointi 

Henkilötietojen säilyttämisen enimmäiskesto on 360 päivää

3.5. Rekisterinpitäjällä on oikeus antaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten käsittelijöille, kirjanpitäjille, kuljetus- ja kuljetusyrityksille, kääntämispalveluja tarjoaville yrityksille. Rekisterinpitäjä on vastuussa henkilötietojen käsittelystä. Rekisterinpitäjä antaa maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot käsittelijä Maksekeskus AS: lle.

3.6. Rekisterinpitäjä käsittelee ja tallentaa rekisteröidyn henkilötietoja käyttämällä organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä varmistaakseen, että henkilötiedot on suojattu vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta poistamiselta, muuttamiselta, paljastamiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä.

3.7. Rekisterinpitäjä tallentaa rekisteröidyn tiedot käsittelyn tarkoituksesta riippuen, mutta enintään 3 vuotta.

4. Rekisteröidyn oikeudet

4.1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja tarkistaa niitä.

4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja henkilötietojensa käsittelystä.

4.3. Rekisteröidyllä on oikeus muuttaa tai korjata virheellisiä tietoja.

4.4. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

4.5. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteessa info@motal.fi

4.6. Oikeuksiensa suojaamiseksi rekisteröity voi tehdä valituksen Tietosuojan laitokselle.

5. Loppusäännökset

5.1. Nämä tietosuojaehdot on laadittu luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti, ja direktiivin 95/46 / EY (yleinen tietosuoja-asetus), Viron tasavallan henkilötietosuojalain sekä Viron tasavallan ja Euroopan unionin lainsäädännön mukaan.

5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osittain tai kokonaan ilmoittamalla rekisteröidyille muutoksista www.motal.fi – sivuston kautta.